English

Standard

displaying:
MC 1/25
(dimensions: długość 100 cm, szerokość 25 cm, wysokość 25 cm)
Pustak podstawowy. w ścianach budynków stanowi ok. 87 % ich powierzchni. Ustawiany w ścianie, jak „cegły w murze o grubości 12 cm” łączy się na płaszczyznach poziomych między sobą specjalną konstrukcją zamków. Po wypełnieniu betonem tworzy ścianę betonową o grubości ca 15 cm obustronnie obłożoną 5 cm warstwami spienionego tworzywa piankowego. Po-przez użycie zatyczek owalnych OH i OB pustak ten można łatwo zamienić na kształtkę narożną, z zamknię-tą płaszczyzną czołową. Tak zmieniony pustak podsta-wowy pozwala formować narożniki, budynku, ościeża okien i drzwi oraz ułatwia wykonywanie połączeń teowych ścian ( w rzucie ) . Pustak ten można łatwo dzielić na długości co 5 cm (pionowe rowki) i zamykać płasz-czyznę cięcia elementem szufladkowym OC, dzięki czemu ten fragment ściany gotowy jest do zala-nia betonem. System prowadnic szufladek na wewnętrz-nej powierzchni pustaków, rozmieszczonych co 5 cm oraz elementy OC umożliwiają realizację zasady pozio-mego modułu projektowego o wielkości 5 cm
MC 2/25
(dimensions: długość 200 cm, szerokość 25 cm, wysokość 25 cm)
Po wypełnieniu betonem tworzy ścianę betonową o grubości  ca 15 cm obustronnie obłożoną 5 cm warstwami spienionego tworzywa piankowego. Po-przez użycie zatyczek owalnych OH i OB pustak ten można łatwo zamienić na kształtkę narożną, z zamknię-tą płaszczyzną czołową. Tak zmieniony pustak podsta-wowy pozwala formować narożniki, budynku, ościeża okien i drzwi oraz ułatwia wykonywanie połączeń teowych ścian ( w rzucie ) . Pustak ten można łatwo dzielić na długości co 5 cm (pionowe rowki) i   zamykać płasz-czyznę cięcia elementem szufladkowym OC, dzięki czemu  ten fragment ściany gotowy jest do zala-nia betonem. System prowadnic szufladek na wewnętrz-nej powierzchni pustaków, rozmieszczonych co 5 cm oraz elementy OC umożliwiają realizację zasady pozio-mego modułu projektowego  o wielkości 5 cm  
MCF 0,7/25
(dimensions: długość 70 cm, szerokość 25 cm, wysokość 25 cm)
Pustak zawiasowy o łącznej długości 70 cm . Przy pomocy tego elementu można wykonywać wszelkiego rodzaju wykusze i poziome załamania ścian konstrukcyj-nych pod kątem prostym oraz innym niż 90˚ . Stosując ten element unika się bardzo pracochłonnego przycinania pod kątem elementów MC-1 lub MC-2 w wypadkach, kiedy realizowany obiekt ma zaprojektowane ściany konstrukcyjne lub filarki przyokienne, przecinające się pod kątem różnym od kąta prostego. Pustak ten ma nową konstrukcję przewiązek wewnętrznych. podobnie jak element MCF 1 , dzięki czemu można go stosować w każdej konstrukcji budowlanej o zwiększonym zagrożeniu pożarowym
MCF 1/15
(dimensions: długość 100 cm, szerokość 15 cm, wysokość 25 cm)
Pustak przeznaczony do wykonywania nienośnych, nieobciążonych ścianek działowych. Różni się od pozostałych elementów ściennych tym ,że posiada jedną ze ścianek czołowych wykonaną całkowicie z tworzywa piankowego,- co powoduje, że nie trzeba stosować elementów zamykających typu OH, OB lub OC. Natomiast, dla zachowania zasady ciągłości konstrukcyjnej rdzenia betonowego konieczne jest, przy liniowym Łączeniu kolejnych elementów ścianki działowej - częściowe wycinanie górnej dolnej części czołowej ścianki,- zgodnie z zaznaczoną linią przerywaną po to , aby uniknąć zdylatowania betonu przez tę czołową ściankę. Z drugiej strony,- wszelkie wykonywanie otworów okienek podawczych, otworów drzwiowych lub zakończeń lub załamań wykonywanych w ściankach działowych jest niezwykle ułatwione, bowiem ustawienie pustaka ‘zamkniętym końcem’ skierowanym do wykonywanego otworu lub załamania ścianki- nie wymaga użycia jakichkolwiek innych elementów systemu.
MCF 1/25
(dimensions: długość 100 cm, szerokość 25 cm, wysokość 25 cm)
Pustak podstawowy o wymiarach identycznych jak MC 1. Różnica w budowie pustaka polega na zastoso-waniu przewiązek wewnętrznych pustaka wykonanych z twardego, cienkościennego tworzywa sztucznego. Zastosowanie innego typu przewiązek w tych pustakach daje możliwość stosowania tych elementów we wszelkiego rodzaju konstrukcjach budowlanych o zwiększonym zagrożeniu pożarowym
MH 1/25
(dimensions: długość 100 cm, szerokość 25 cm, wysokość 5 cm)
Korektor wysokości – odmiana pustaka podstawowego lecz o wysokości 5 cm.Pozwala na uzyskiwania modułu 5 cm również w odniesieniu do wysokości ścian, (kształtki MC 1 i MC 2 dają możliwość uzyskiwania wysokości ścian będącej wielokrotnością 25 cm).
MHF 0,7/25
(dimensions: długość 70 cm, szerokość 25 cm, wysokość 5 cm)
Korektor wysokości pustaka zawiasowego. Pozwala na uzyskiwanie wysokości ścian z podziałką co 5 cm w miejscach, gdzie zastosowany został pustak MCF 0,7/25, to znaczy przy poziomym załamaniu ściany o dowolny kąt.
ML 1/25
(dimensions: długość 100 cm, szerokość 25 cm, wysokość 25 cm)
Pustak nadprożowy używany do przesklepiania wszelkich otworów w ścianach „IZODOM”. Po zazbrojeniu służy jako deskowanie i docieplenie monolitycznejbelki nadprożowej. Można go używać także do wykonywania niektórych monolitycznych podciągów żelbetowych
MLI 1,2/25
(dimensions: 120 cm, szerokość 25 cm,wysokość 25 cm)
Nadproże przeznaczone dla wykonywania drzwi w ścianach wewnętrznych i zewnętrznych o grubości ścian 25 cm. Element ten powstaje w wyniku sklejenia odpowiednio przyciętych elementów MCFU, OC oraz specjalnego elementu stanowiącego  dolną, środkową część elementu nadprożą.
MP 1/25
(dimensions: długość 100 cm, szerokość 25 cm, wysokość 25 cm)
Element podparcia stropów, tworzący deskowanie i docieplenie wieńca kondygnacyjnego. Pionowe otwory, w które wyposażony jest ten element, służą do wprowadzenia pionowego zbrojenia i zabetonowania – przez co znakomicie usztywnia się ten element przy późniejszym betonowaniu stropu. W trakcie betonowania stropu – boczne parcie świeżo układanego betonu mogłoby odkształcić omawiany element
MP 1/25 EA
MP 1/25 EI